Рада ліцею діє у період між загальними зборами (конференціями).

Метою діяльності ради ліцею є об’єднання зусиль педагогічного, учнівського, батьківського колективів задля розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу, сприяння демократизації і гуманізації управління, формування позитивного іміджу ліцею.

Основними завданнями ради ліцею є:

 • організація виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • забезпечення конструктивної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а також зв’язків із громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення освітнього процесу;
 • сприяння здійсненню належного родинного виховання;
 • організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • сприяння створенню та діяльності в закладі центрів дозвілля, залучення громадськості, батьків (осіб, які їх замінюють) до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • ініціація проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • сприяння розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної баз ліцею;
 • сприяння підтримці обдарованих дітей, створення умов для належного морального та матеріального заохочення учнів ліцею;
 • винесення на розгляд педагогічної ради, органу управління освітою, засновника пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

До ради ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і осіб, які їх замінюють. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) ліцею.

Очолює раду ліцею голова, який обирається зі складу ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

Рада ліцею діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Засідання ради ліцею може скликатися головою, членами ради або з ініціативи директора закладу чи засновника. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою, ніж чотири рази на навчальний рік.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі однакової кількості голосів вирішальним голосом є голос голови ради.

Для вирішення поточних питань рада ліцею може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

 Склад ради ліцею

Представники батьківського самоврядування:

Микола Мороз

Оксана Гузинець-Мудрик

Богдан Білецький

Микола Полицький

Наталія Гільфанова

Наталія Слюзар

Представники педагогічного самоврядування:

Оксана Табачук

Ольга Генега

Леся Байляк

Галина Оленюк

Ярослав Бахматюк

Роман Рожик

Представники учнівського самоврядування:

Вікторія Німак

Катерина Чошко

Дмитро Ткач

Ілона Шелешко

Костянтин Думенко

Олександр Сенеджук


Поділитися: