Безпечне освітнє середовище — юридичний термін, визначений у статті 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Згідно з цим визначенням, безпечне освітнє середовище це сукупність умов у закладі освіти, що:

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про освіту», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, а також інших чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці й безпеки життєдіяльності під час реалізації освітнього процесу в закладі організовується та регулюється робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії.

Згідно з нормативними вимогами в ліцеї розроблена відповідна документація з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Відповідно до законодавства кожен працівник закладу проходить обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його особистій медичній книжці.

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці №15 від 26 січня 2005 року (зі змінами, внесеними згідно з наказом Мінсоцполітики №140 від 30 січня 2017 року) у закладі створено комісію, яка згідно із затвердженою програмою один раз на три роки проводить навчання та перевірку знань працівників із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо. Формою перевірки знань із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників є тестування, залік або іспит. Згідно з протоколом №1 від 05 березня 2020 року та протоколом №2 від 06 березня 2020 року всі працівники закладу пройшли навчання та отримали задовільні результати перевірки знань із питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Працівники закладу, які безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт із підвищеною небезпекою, проходять щороку спеціальне навчання й перевірку знань відповідних нормативно-правових актів із охорони праці та Правил безпечної експлуатації електроустановок (їм присвоюється відповідна група з електробезпеки).

Посадові особи закладу, які є членами комісій із перевірки знань із охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників, пожежної безпеки, проходять навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки згідно із затвердженим управлінням освіти Калуської міської ради графіком у відповідних навчальних центрах.

Під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівники закладу проходять інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та безпеки життєдіяльності, а також правил поведінки в разі виникнення аварій та іншого стихійного лиха.

Вступний інструктаж проводиться фахівцем з охорони праці, первинний – особою, на яку відповідно до наказу директора ліцею покладається цей обов’язок і яка в установленому порядку пройшла навчання та перевірку знань із питань охорони праці. Реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в журналі вступного інструктажу з охорони праці. Усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками – повторний, позаплановий, цільовий – проводяться відповідно до чинних вимог і реєструються в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться за змістом затверджених у закладі інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки. Повторний інструктаж з охорони праці на роботах із підвищеною небезпекою проводиться на робочому місці за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці та штатного розпису в ліцеї розроблені, затверджені наказом директора ліцею посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників закладу. Для окремих категорій працівників розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні небезпечних робіт. Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструкцій з охорони праці під час проведення первинного інструктажу.

З учнями ліцею відповідно до чинних вимог проводяться всі види інструктажів із безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Вступний інструктаж з учнями проводиться класним керівником один раз на рік у вересні перед початком занять, із новоприбулими учнями впродовж навчального року – в перший день навчання в закладі. Запис про проведення вступного інструктажу робиться на окремій сторінці класного журналу обліку навчальних занять.

Первинний інструктаж із учнями класу проводиться на початку навчального року під час першого навчального заняття в кожному кабінеті фізики, хімії, біології, інформатики, навчальних майстернях, спортивних та хореографічному залах; перед виховними заходами, спортивними змаганнями, виконанням вправ на спортивних снарядах, початком канікул. Первинний інструктаж із учнями, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в класному журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

Позаплановий інструктаж із учнями проводиться в разі порушення ними вимог нормативно-правових актів із охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо; зміни умов виконання навчальних завдань практичних чи лабораторних робіт; нещасних випадків за межами закладу освіти.

Цільовий інструктаж із учнями проводиться під час організації масових заходів (екскурсій, походів, спортивних заходів, змагань), під час проведення громадських, позанавчальних робіт.

Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять учителі відповідних предметів, керівники гуртків або завідувачі кабінетів тощо за визначеними інструкціями чи програмами.

У закладі систематично проводиться роз’яснювальна робота з поглиблення, вдосконалення та закріплення знань, умінь і навичок учнів щодо дотримання правил дорожнього руху. Відповідно до затвердженого плану заходів із профілактики дорожньо-транспортного травматизму двічі на рік проходить Тиждень знань правил дорожнього руху.

Постійно ведеться контроль за протипожежним станом усіх навчальних приміщень ліцею, здійснюються необхідні заходи щодо усунення недоліків. Приміщення та будівля закладу забезпечені необхідними первинними засобами пожежогасіння, автоматичною пожежною сигналізацією, протипожежним щитом. На кожному поверсі розміщені плани евакуації на випадок пожежі, алгоритм дій на випадок пожежі, відповідні знаки безпеки та вказівники «Вихід». На території закладу розміщено 2 пожежні гідранти. Двічі на рік у ліцеї проводяться практичні заняття з евакуації учнів та працівників на випадок пожежі згідно з планами евакуації. Обладнані інформаційні куточки з пожежної безпеки.

У закладі щорічно наказом директора затверджуються заходи щодо профілактики виробничого та невиробничого травматизму. Передбачено ведення обліку нещасних випадків з учасниками освітнього процесу (заведено журнал обліку травм), проведення службових розслідувань за випадками травмування.

Усі приміщення ліцею відповідають чинним санітарним правилам і нормам.

У закладі забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів. Заклад використовує підйомну платформу з вертикальним переміщенням для осіб із обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення, яку встановлено біля входу до приміщення суміжного освітнього закладу – Калуської початкової школи №11 Калуської міської ради Івано-Франківської області, відповідно до Договору безстрокового спільного безоплатного користування нерухомим майном, укладеного 01 вересня 2020 року, що передбачено п. 5.10 ДБН В.2.2-3:2018. Наявна кнопка виклику.

Функціонує належно обладнаний і оснащений медичний кабінет.

Є 14 належно облаштованих санвузлів.

У закладі влаштована централізована система охорони приміщень. Охорона громадського порядку забезпечується працівниками КП «Калуська міська варта».

Територія закладу повністю огороджена.

ІНСТРУКЦІЯ

з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул

 

 1. Загальні положення

1.1. Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул поширюється на всіх учасників освітнього процесу.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306, «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 №348/70.

1.3. Усі учасники освітнього процесу повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях, мати необхідні знання і навички користування медикаментами.

 

 1. Вимоги щодо безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул

2.1. Учні мають виконувати правила дорожнього руху, знання про які були отримані на уроках основ здоров’я, інших навчальних предметів, виховних годинах:

 • рухатися тротуарами і пішохідними доріжками, притримуючись правого боку;
 • за межами населених пунктів рухатися узбіччям чи краєм проїжджої частини, йти назустріч руху транспортних засобів;
 • переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема підземних і наземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;
 • у місцях із регульованим рухом керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора;
 • виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів з упевненістю, що не наближаються інші транспортні засоби;
 • чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях, не створювати перешкод для дорожнього руху;
 • на трамвайних зупинках, необладнаних посадковими майданчиками, виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки транспортного засобу;
 • у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього кольору чи спеціальним звуковим сигналом утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;
 • не вибігати на проїжджу частину, не влаштовувати на ній або поблизу неї ігри, не переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або в невстановлених місцях;
 • по проїжджій частині дороги рухатися на велосипеді можна тільки дітям, які досягли 16-ти років; мопеди й велосипеди повинні бути обладнані звуковим сигналом та світлоповертачами: попереду – білого кольору, з боків – оранжевого, позаду – червоного; на голові у водія має бути захисний шолом; слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху;
 • водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із несправним гальмом, звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися автомагістралями, якщо є поряд велосипедна доріжка; рухатися тротуарами і пішохідними доріжками; під час їзди не триматися за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажирів; буксирувати інші транспортні засоби;
 • для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) слід обирати місце на дитячих або спеціальних майданчиках, на проїжджу частину виїжджати заборонено;
 • перебувати поблизу залізничних колій дітям без супроводу дорослих заборонено;
 • під час користування транспортним засобом учні повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.

2.2. Перебуваючи вдома, на вулиці, в установах, транспорті, учні повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

 • заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки, легкозаймисті речовини, вогнезаймисту рідину тощо);
 • користуватися газовою плитою вдома можна тільки зі спеціалізованим електричним приладом для вмикання і під наглядом дорослих;
 • заборонено використовувати горючі матеріали, приносити їх до приміщення; застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), хлопавки, дугові прожектори; влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, що можуть викликати загорання;
 • у жодному разі не піднімати на вулиці чи в іншому місці незнайомі предмети;
 • користуватися електроприладами можна тільки із сухими руками і в присутності батьків;
 • у разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, іскріння проводки слід негайно повідомити про це дорослих;
 • не скупчуватися біля входів та виходів у громадських приміщеннях;
 • у разі пожежної небезпеки (наявності вогню, іскріння, диму) слід негайно вийти на повітря (за двері, на балкон) та кликати на допомогу; викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвати своє ім’я, прізвище, коротко описати ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні, залишити номер свого телефону;
 • при появі запаху газу в приміщенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефоном; відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була ввімкнена, і вийти з приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 чи пожежну охорону за номером 101, назвати своє ім’я, прізвище, коротко описати ситуацію й залишити номер свого телефону.

2.3. Перебуваючи вдома, на вулиці, громадських місцях, приміщеннях, транспорті учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

 • дотримуватися правил безпечного перебування біля водойм та на воді:
  • заборонено перебувати біля водойм без супроводу дорослих;
  • слід виконувати правила безпечної поведінки на воді: не запливати за огороджувальні буї, не підпливати до моторних човнів, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
  • не залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети; не використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;
  • не стрибати у воду в незнайомих місцях і зі споруд, непристосованих для цього; не організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням і захопленням тих, хто купається; не стрибати у воду з човнів, катерів, вітрильників та інших плавзасобів;
  • не використовувати для плавання дошки, камери від волейбольних м’ячів, рятувальні круги, надувні матраци (особливо у штормову погоду);
  • не купатися біля причалів та у вечірній час, особливо після заходу сонця; не купатися біля обривів, зарослих рослинністю берегів, у затоплених кар’єрах, каналах, озерах, пожежних водоймах, ставках, морських акваторіях та інших водоймах, що не мають обладнаних пляжів сезонними рятувальними постами, не зареєстровані місцевою владою як місця масового відпочинку;
  • не засмічувати воду та узбережжя, не залишати та не кидати сміття.
 • категорично заборонено перебувати біля будівельних майданчиків, кар’єрів, закинутих будівель для запобігання обвалів і попередження травм та загибелі;
 • категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори;
 • слід уникати вживання в їжу грибів;
 • категорично заборонено брати в руки, нюхати, їсти стебла, листки, корені, квіти та плоди незнайомих диких рослини, що може призвести до отруєння;
 • на вулиці слід бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий каналізаційний люк;
 • не підходити до щитових, стовпів з високовольтними проводами;
 • бути обережними на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, що гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні, сильно не розгойдуватися й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування;
 • не виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння з висоти;
 • не підходити до відчинених вікон, не перехилятися через перила, для запобігання падіння з висоти;
 • не спускатися у підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбосховища;
 • не наближатися до тварин для запобігання укусів і травм.

2.4. Під час самостійного перебування вдома, на вулиці, у громадських місцях, у друзів, на молодіжних заходах, у замкнутому просторі з чужими людьми учні повинні виконувати правила безпеки життєдіяльності, попередження правопорушень та насильства над дітьми:

 • не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, зокрема не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками поліції; слід одразу кликати на допомогу і швидко йти до людей;
 • не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу, слід сказати, що не знаєте, і швидко йти геть;
 • перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10 років можна до 20 год, до 14 років – до 21 год, до 18 років – до 22 год;
 • не відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів і не відповідати на запитання незнайомців, а в цей час зателефонувати батькам;
 • бути подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травми;
 • не заходити в під’їзд, ліфт із незнайомими людьми; якщо незнайомець вчиняє якісь дії щодо вас, слід одразу кликати на допомогу;
 • бути уважними, оглядатися й перевіряти, чи не слідує за вами хтось під час проходу провулків, підземних переходів; якщо за вами хтось іде, зупинитися й відійти вбік, щоб потенційний переслідувач пройшов повз;
 • під час перебування на розважальному заході треба завчасно попередити батьків, щоб зустріли вас після його завершення; у разі виникнення небезпечної ситуації під час заходу звертатися до служби охорони, викликати поліцію за номером 102, зателефонувати батькам;
 • у громадських місцях слід керуватися загальними правилами етикету й нормами поведінки, не вчиняти дії, що можуть призвести до правопорушень, не провокувати навколишніх на агресивну поведінку діями і словами.

2.5. Учні повинні виконувати правила запобігання інфекційним захворюванням:

 • при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших людей, звернутися до лікаря і надалі чітко виконувати його рекомендації;
 • приміщення постійно провітрювати;
 • у разі контакту із хворим одягати марлеву маску, якщо захворювання поширюється повітряно-крапельним шляхом;
 • хворому слід дотримуватися постільного режиму;
 • постійно мити руки з милом перед їжею і після повернення з вулиці;
 • не їсти брудних овочів та фруктів, ретельно їх мити й ошпарювати;
 • не вживати самостійно медичних препаратів, не рекомендованих лікарем;
 • у разі поганого самопочуття, коли дорослих немає поруч, слід викликати швидку медичну допомогу за номером 103, описати свій стан, назвати номер свого телефону, домашню адресу, прізвище, ім’я, а також зателефонувати батькам.

 

 1. Вимоги щодо безпеки життєдіяльності учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації

3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, а чітко і спокійно виконувати вказівки дорослих, які перебувають поряд.

3.2. Слід зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого перебування.

3.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, потрібно зателефонувати до служб екстреної допомоги за телефонами:

101 – пожежна охорона;

102 – поліція;

103 – швидка медична допомога;

104 – газова служба;

коротко описати ситуацію, назвати адресу, де сталася надзвичайна ситуація, а також своє прізвище, ім’я, номер свого телефону.

3.4. У разі можливості слід залишити територію аварійної небезпеки.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

із запобігання та протидії булінгу

в учнівському середовищі на 2021 рік

 

№ з/п Заходи Відповідальні за проведення Термін виконання
1. Перевірка приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу Завідувач господарства Січень
2. Проведення класних батьківських зборів «Запобігання та протидія булінгу в учнівському середовищі» Класні керівники,

практичний психолог

Згідно з графіком проведення зборів
3. Інформування батьків та громадськості про булінг та його види на сайті закладу. Практичний психолог Січень
4. Нарада вчителів «Що потрібно знати про булінг». Виступ-презентація Адміністрація,

практичний психолог

Лютий
5. Засідання методичного об’єднання класних керівників «Профілактика булінгу як соціального явища в шкільному середовищі» Керівник м/о класних керівників, практичний психолог Березень
6. Організація та проведення годин класних керівників із питань попередження та запобігання булінгу, превентивного виховання, формування загальнолюдських моральних цінностей (тренінгових занять, тематичних квестів, психологічних ігор, дискусій, розмов по колу, «круглих столів», бесід, ситуативно-рольових ігор тощо) Класні керівники,

педагог-організатор

Упродовж року
7. Проведення спільно з представниками Калуського відділу поліції головного управління Національної поліції заходів щодо попередження булінгу та відповідальність у разі його здійснення Заступник директора з виховної роботи, класні керівники Упродовж року
8. Психодіагностика учнів (вибірково) на визначення схильності до агресивної поведінки Практичний психолог Упродовж року
9. Проведення тематичних бесід, відеолекцій, тренінгових занять щодо запобігання та протидії булінгу, формування моральних цінностей за участю громадських організацій та провідних спеціалістів Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, соціальний педагог Упродовж року
10. Проведення моніторингу безпечності освітнього середовища Адміністрація, практичний психолог Упродовж року
11. Перегляд та обговорення учнями тематичних відеофільмів Учителі основ здоров’я, класні керівники Лютий-березень
12. Підготовка пам’яток для учнів

«Як протидіяти булінгу»

Практичний психолог Квітень
13. Тематичні бесіди для учнів 9-11 класів

«Все про кібербулінг»

Педагог-організатор, учителі інформатики Квітень-травень
14. Підготовка проектів «Життя без насильства» Учителі основ здоров’я Травень
15. Підготовка методичних рекомендацій для класних керівників щодо проведення заходів із питань попередження булінгу Заступник директора з виховної роботи Вересень
16. Тематичні години психолога та соціального педагога з питань протидії булінгу, створення доброзичливого мікроклімату в колективі, формування моральних цінностей («Профілактика насильства в учнівському середовищі», «Що таке булінг? Як себе захистити?», «Що таке агресія? Як навчитися нею керувати?», «Як правильно дружити», «Причини виникнення булінгу», «Конфлікт. Як його вирішувати» тощо) Практичний психолог, соціальний педагог Упродовж року
17. Семінар класних керівників «Що таке булінг? Його різновиди та адміністративне покарання» Керівник м/о класних керівників,

практичний психолог

Жовтень
18. Тренінгове заняття з учнями 5 класів «Повага дією» Практичний психолог Жовтень
19. Консультування учнів «Як впоратися з булінгом» Практичний психолог Упродовж року
20. Віртуальний лекторій для батьків та громадськості на тему «Безпечне середовище» Практичний психолог,

учитель правознавства

Листопад
21. Перегляд відеопрезентацій «Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнавання та захист дитини» учнями 6-7 класів Класні керівники

учителі основ здоров’я

Листопад
22. Поради батькам, як зменшити ризик булінгу для своєї дитини Класні керівники, практичний психолог Упродовж року
23. Перегляд відеороликів Ніка Вуйчича про булінг у школі учнями 8-9 класів Класні керівники, соціальний педагог Грудень
24. Робота консультативного пункту «Скринька довіри» Практичний психолог Упродовж року
25. Години спілкування з учнями 10-11 класів на тему «Насильство в Інтернет-просторі» Класні керівники, учителі інформатики Грудень
26. Анкетування учнів 5-9 класів «Щодо виявлення випадків насильства» Практичний психолог, соціальний педагог Упродовж року

 

Витяг зі Статуту закладу

4.2. Здобувачі освіти мають право на:

–       безпечні та нешкідливі умови навчання;

–       повагу до людської гідності;

–       захист під час освітнього процесу від приниження честі й гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

–       отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

4.3. Здобувачі освіти зобов’язані:

–       поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

–       повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4.6. Педагогічні працівники мають право на:

–       безпечні та нешкідливі умови праці;

–       захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю.

4.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

–       поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

–       захищати здобувачів освіти Ліцею під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю здобувача освіти;

–       повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

4.9. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:

–       отримувати інформацію щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування); подавати керівництву або засновнику Ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.10. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

–       поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

–       сприяти керівництву закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу.

 

 

Причини булінгу:

помилкове уявлення про те, що агресивна поведінка допустима;

бажання завоювати авторитет в очах друзів та однолітків;

бажання привернути увагу впливових дорослих;

нудьга, здирство, компенсації за невдачі в навчанні чи громадському житті;

велика кількість негативної інформації по телевізору чи в Інтернеті;

агресивні комп’ютерні ігри;

конфлікти між батьками, обмеження прав дитини, залякування, тиск, жорстоке поводження з дитиною.

 

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

 1. Учні, педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора ліцею про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення у ставленні до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. На ім’я директора ліцею пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).
 3. Директор ліцею видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
 4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник закладу та інші зацікавлені особи.
 5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 1. Директор ліцею має розглянути звернення у встановленому порядку.
 2. Директор ліцею створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Рішення комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів комісії.
 5. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

ПАМ’ЯТКА УЧНЯМ

Пам’ятайте, що насилля − неприпустима річ у стосунках людей.

Ви маєте право на те, щоб до вас ставилися з повагою, не ображали.

Поділіться своїми проблемами з учителем, класним керівником, психологом.

Ви маєте право висловлювати й обстоювати свою думку. Чітко й однозначно висловлюйте осуд щодо насильницької поведінки взагалі.

Знайте, коли вас постійно контролюють, принижують, примушують до чогось, використовують у спілкуванні з вами лайливі слова − це насильство.

Навчіться розрізняти поняття добро і зло. Все, що принижує людську гідність, − зло; усе, що звеличує гідність людини, − добро.

 

ПАМ’ЯТКА БАТЬКАМ

Пам’ятайте, що першим університетом життя для дитини є та сім’я, у якій дитина народилася. Завдання обох батьків полягає в тому, щоб створити в сім’ї атмосферу любові, довіри, духовного настрою та комфорту.

Не дивіться на дитину як на особисту власність. Ви дали дитині фізичне тіло, а душа її належить їй. Сприймайте дитину як особистість єдину, унікальну та неповторну.

Не виражайте часто свого незадоволення, критика лише породжує антагонізм у стосунках дітей і батьків.

Давайте дітям можливість відчувати ваше визнання і схвалення.

Ніколи не намагайтеся запевнити дитину в тому, що вона погана.

Будьте тактовними в стосунках з дітьми.

Давайте приклад емоційного самоконтролю і витримки.

Показуйте приклад позитивних дій та вчинків дітям не на словах, а в конкретних справах.

Завжди давайте дитині шанс бути кращою.

Пам’ятайте, що в сім’ї дитина пізнає, як взаємодіяти з іншими людьми, як ставитися до себе і до оточення, як упоратися з труднощами і, за великим рахунком, що таке життя.

ТЕЛЕФОНИ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ

Служба екстреної допомоги – 112

Служба порятунку МНС України – 101

Національна поліція України – 102

Швидка медична допомога – 103

Аварійна служба газу – 104

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ

Національна “гаряча лінія” з питань захисту прав дитини – 116 111 

“Гаряча лінія” щодо булінгу – 116 000

“Гаряча лінія” з питань запобігання насильству – 116 123 або 0 800 500 335

Уповноважений Верховної Ради з прав людини – 0 800 50 17 20

Уповноважений Президента України з прав дитини – 044 225 76 75

Центр надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103


Поділитися: