Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління ліцею. Повноваження педагогічної ради визначаються освітнім законодавством та Статутом. Членами педагогічної ради є всі педагогічні працівники закладу. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

Педагогічна рада:

 • схвалює стратегію розвитку ліцею і річний план роботи та оцінює результати їх виконання;
 • схвалює Правила внутрішнього розпорядку ліцею;
 • схвалює Режим роботи ліцею;
 • схвалює Освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання;
 • формує систему та визначає процедури забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • схвалює Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення та методичного забезпечення освітнього процесу, упровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій;
 • приймає рішення щодо участі ліцею в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою Освітньою (освітніми) програмою (програмами);
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності ліцею;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом до її повноважень.

 

Засідання педагогічної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в закладі.

 


Поділитися: